Wspólne wartości
dla wspólnego rozwoju

Plan4UA to platforma stworzona przy wsparciu KredoBank w celu budowania i wzmacniania

powiązań pomiędzy partnerami biznesowymi, instytucjami rządowymi i finansowymi Ukrainy, 

Polski i wspólnoty europejskiej 

Wydarzenia, wiadomości, ogłoszenia
Aktualności
Unia Europejska, Bank Gospodarstwa Krajowego i KredoBank kontynuują wspieranie Ukrainy

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ukraińskiego KredoBanku podpisali aneks do umowy, który zapewnia dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy.

Аrtykuły
Twój biznes w Ukrainie, jak rozpocząć?

Wierzymy, że Ukraina po wojnie będzie krajem ożywionego rozwoju. Państwo ukraińskie już dziś pracuje nad mechanizmami zarządzania projektami i otwiera przed inwestorami nowe możliwości. Tworzy sprzyjające warunki i oferuje różnorodne opcje inwestycyjne: od partycypacji w odbudowie zniszczeń, przez projekty w tradycyjnych sektorach, do możliwości prowadzenia działalności innowacyjnej.

Аrtykuły
Zamówienia publiczne związane z odbudową Ukrainy

Zamówienia publiczne i przetargi organizowane na różnych platformach są kluczowymi mechanizmami dystrybucji środków na rekonstrukcję i odbudowę Ukrainy. Zarówno rząd ukraiński jak też partnerzy międzynarodowi przykładają ogromną rolę do przejrzystości tych procesów.

Аrtykuły
Jak Ukraina zamierza zarządzać procesem odbudowy i modernizacji?

W tej części chcemy się z Państwem dzielić informacjami o procesach zarządzania procesami odbudowy i modernizacji jakie rodzą się w wyniku międzynarodowej dyskusji i analiz oraz udostępniać perspektywę podejścia do problemu ze strony rządu Ukrainy.

Aktualności
KredoBank i EBOR rozszerzają współpracę

Umowa podpisana przez ukraiński KredoBank, należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umożliwi uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców na łączną kwotę 125 mln euro.

Inwestowanie
w Ukraiński biznes:
Świat Pełen Nowych Możliwości

Programy finansowania

Międzynarodowe i krajowe programy finansowania pomagają firmom ukraińskim przyciągać inwestycje w celu odbudowy i rekonstrukcji kraju, a partnerom zagranicznym otwierają perspektywy dla ekspansji swojej działalności i nawiązania nowych relacji biznesowych.

Podjęte działania dotyczące odbudowy

Instytucje finansowe i rządowe Ukrainy i Europy łączą swoje siły, aby zrealizować długoterminowy plan: nie tylko silnej i nowoczesnej Ukrainy, ale też silnej Europy z ustabilizowaną gospodarką.

Współpraca z firmami ukraińskimi

Plan4UA pomaga w wyszukiwaniu i nawiązywaniu relacji biznesowych. Setki firm ukraińskich jest otwartych na współpracę z firmami zagranicznymi, aby wspólnie, dzięki współpracy korzystnej dla obu stron, kreować nowe możliwości prowadzenia biznesu w Ukrainie.

Pomoc firmom zagranicznym

Ukraina może stać się kierunkiem nowej ekspancji gospodarczczej. Plan4UA to informacje dla partnerów międzynarodowych pomagające dowiedzieć się więcej o klimacie inwestycyjnym i możliwościach biznesowych w Ukrainie.

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu

Program #1
Gwarancja Komisji Europejskiej dla kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Gwarancja jest częścią programu ramowego „EU4Business” ukierunkowanego na ułatwienie dostępu do finansowania mikro i małego biznesu w krajach regionu Partnerstwa Wschodniego. Z wykorzystaniem środków Komisji Europejskiej, ulokowanych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego, KredoBank otrzymał gwarancje pokrycia potencjalnych strat (do 90% zadłużenia kredytowego), które mogą powstać w związku z kredytowaniem małego i średniego biznesu, w okresie aktywnych działań wojennych. Taki instrument gwarancyjny daje możliwość finansowania klientów w regionach Ukrainy o podwyższonym ryzyku.

Program #2
Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych w ramach współpracy z Agencją Eksportowo-Kredytową

Ubezpieczenie portfelowe w ramach współpracy z ukraińską Agencją Eksportowo-Kredytową (ECA) obejmujące 85% zadłużenia. Program ma na celu wsparcie ukraińskich eksporterów, którzy mogą uzyskać finansowanie z Banku bez dodatkowych zabezpieczeń.

Program #3
Gwarancje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dla kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Instrument w ramach Programu EBOR „Ukraina – Resilience & Livelihoods Guarantee”, gwarantuje pokrycie 50% ryzyka kredytowego.

Program #4
Program konkurencyjności MSP w krajach Partnerstwa Wschodniego UE (EaP SMEC) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Finansowanie długoterminowych inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w technologie i urządzenia spełniające wymogi UE, w tym inwestycje w zielone technologie. Uczestnictwo w programie EaP SMEC umożliwi kwalifikującym się klientom Kredobanku otrzymanie wsparcia grantowego w postaci zachęt inwestycyjnych do projektów inwestycyjnych.

Program #5
Gwarancje państwowe w formie gwarancji portfelowej

Zagwarantowanie przez Rząd Ukrainy do 50% całkowitej kwoty zobowiązań wynikających z objętego gwarancją portfela kredytowego oraz do 70% - z tytułu konkretnego kredytu, w przypadku niewykonania przez kredytobiorcę swoich zobowiązań, wynikających z umowy kredytowej.