Stopniowe ożywienie ukraińskiej gospodarki

Аналітика

Choć wskaźniki makroekonomiczne są sygnałem pozytywnym, to polscy przedsiębiorcy muszą być świadomi zagrożeń związanych z wojną oraz wynikającego z konfliktu dużego zróżnicowania regionalnego Ukrainy.

Prognozy dotyczące wzrostu PKB Ukrainy w 2024 roku wskazują na umiarkowanie wysoki rozwój gospodarczy pomimo trwających działań wojennych. Według szacunków ukraińskiego rządu i instytucji międzynarodowych gospodarka Ukrainy w 2024 roku ma wzrosnąć w przedziale od 3% do 4,6%. Tymczasem w 2023 r. wzrost PKB Ukrainy wyniósł 5,3%.

Dane te to sygnał, że ukraińska gospodarka stopniowo odbudowuje się po druzgocącym spadku o niemal 30% w 2022 roku, wywołanym rosyjską inwazją. Chociaż obserwowany trend jest pozytywny, to częściowo jest to efekt niskiej bazy porównawczej. PKB Ukrainy pozostaje nadal o 20% niższy niż przed wybuchem wojny.

Ponadto należy się spodziewać, że dalsza eskalacja konfliktu, zwłaszcza zmasowane rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną, może negatywnie wpłynąć na ukraińską gospodarkę w najbliższych miesiącach. Znaczący niekorzystny wpływ na aktywność gospodarczą mogą mieć także potrzeby związane z mobilizacją młodych mężczyzn.

Wzrost gospodarczy będzie napędzany przez adaptację gospodarki do warunków wojennych, stabilizację rynku walutowego oraz odbudowę infrastruktury. Kluczowe sektory mające pozytywny wpływ na pobudzenie gospodarki to rolnictwo i produkcja w sektorze obronnym.

Bank Światowy prognozuje deficyt budżetowy w 2024 r. na poziomie ok. 16%, co wskazuje na olbrzymie uzależnienie Ukrainy od pomocy zagranicznej nie tylko w zakresie utrzymywania jej potencjału obronnego, ale również stabilności makroekonomicznej. Zarazem w 2024 r. szacowana jest na Ukrainie kilkunastoprocentowa inflacja.

Choć wskaźniki wzrostu gospodarczego są pozytywnym sygnałem, to polski biznes powinien podchodzić do inwestycji na Ukrainie z rozwagą, uwzględniając niestabilność sytuacji wojennej. Za najbardziej bezpieczny należy uznać handel z Ukrainą, szczególnie produktami o wysokiej wartości dodanej, takimi jak komponenty maszyn, urządzenia elektroniczne czy produkty spożywcze. Handel wiąże się z niższym ryzykiem geopolitycznym w porównaniu do bezpośrednich inwestycji, a popyt na tego typu towary w Ukrainie jest wysoki, ze względu na konieczność odbudowy infrastruktury i przemysłu. 

Ważnym elementem aktywności polskiego biznesu mogą być też usługi, które wspierają procesy odbudowy i modernizacji Ukrainy. 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych na Ukrainie, polskim firmom zaleca się dokładne przeanalizowanie ryzyka, w tym unikanie regionów w większym stopniu podatnych na rosyjskie ataki rakietowe.

Obszarem najmniej narażonym na ryzyka wynikające z działań wojennych pozostaje zachodnia Ukraina. Potwierdzają to dane statystyczne. Obwody zachodnioukraińskie doświadczyły najmniejszego spadku w 2022 r., a także najsilniejszego odbicia. Wzrost PKB w 2023 roku sięgnął tam przeciętnie ponad 8%.